Bảng điện tử năng suất chuyền may 03 dòng dùng điều khiển từ xa

Hướng dẫn sử dụng bảng điện tử sản lượng chuyển may 03 dòng sử dụng điều khiển từ xa.

Cài đặt mục tiêu ngày, mục tiêu giờ, và nhập sản lượng thực tế