Bảng hiện thị hiệu suất chuyền may – Norfork Hatexco

Tên sản phẩm: Bảng Điện Tử Theo Dõi Năng Suất Chuyền May – Chuyền Treo.

Model sản phẩm:  Norfork Hatexco – VNA