Bảng thông tin an toàn lao động điện tử nhà máy công nghiệp

Bảng thông tin an toàn lao động điện tử.

  • Thống kê số ngày an toàn không tai nạn tự động.
  • Hiển thị mục tiêu số ngày an toàn, số giờ an toàn của nhà máy…