Bảng quản lý sản xuất chuyền may công nghiệp – SRTI

Bảng quản lý sản xuất chuyền may công nghiệp, theo dõi năng suất, tiến độ, kế hoạch nhà máy may xuất khẩu

Model sản phẩm: SRTIL – VNA