Bảng Theo Dõi Thông Tin Năng Suất Chuyền May – Tatsu – VNA

Tên sản phẩm: Bảng điện tử theo dõi thông tin năng suất chuyền may, theo dõi tiến độ, kế hoạch, sản lượng…

Model sản phẩm: Tatsu – VNA.